Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων έχει πλέον ενσωματωθεί  στο εθνικό μας δίκαιο και έχει  αυξήσει την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων. Τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις, καθώς εξαιρούν τη σταδιακή ρύπανση και τις ζημίες στη βιοποικιλότητα.

Οι επιχειρήσεις καλούνται επιπροσθέτως να υπολογίσουν έναν ακόμα κίνδυνο, ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική διαχείριση στο πλαίσιο της γενικότερης διαχείρισης των κινδύνων κατά τη λειτουργίας τους. Η ευθύνη της περιβαλλοντικής ρύπανσης ενέχει σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις.

Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης καλύπτει, το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος και το κόστος αποζημιώσεων τρίτων, που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης  παρέχει κάλυψη σε όλα τα είδη ρύπανσης είτε πρόκειται για ρύπανση εξαιτίας ατυχήματος είτε για σταδιακή ρύπανση, καλύπτοντας μεταξύ άλλων τις Σωματικές Βλάβες, τις Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από ρυπογόνες συνθήκες, τα έξοδα υπεράσπισης, διερεύνησης, τη διευθέτηση και το διακανονισμό των καλυπτόμενων απαιτήσεων, τα έξοδα καθαρισμού της περιοχής κ.α., σύμφωνα με τις επιταγές μιας ολοένα και πιο σύνθετης νομοθεσίας.