Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μία από τις οικολογικές (πράσινες) εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων είναι η λύση στην ανάγκη προστασίας της επένδυσης.

Επενδύσεις όπως είναι οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία με ιδιαίτερη παρούσα αλλά και μελλοντική αξία γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να προστατεύονται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν τις εγκαταστάσεις και την καλή λειτουργία τους, αλλά και να επηρεάσουν τα έσοδα των ιδιοκτητών τους, που προκύπτουν από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά τους συστήματα.

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

 
 • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις εντός οικοπέδων (Φωτοβολταϊκά πάρκα)
 • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις πάνω σε ταράτσες κατοικιών.
 • Οι Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μπορούν να ασφαλιστούν είτε:
 • Κατά τη συναρμολόγηση τους (Κατά Παντός Κινδύνου – E.A.R.)
 • Κατά Παντός Κινδύνου
 • Υλικές Ζημίες
 • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την εκτέλεση του έργου
 • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
 • Κατά τη λειτουργία τους
 • Ασφάλιση Περιουσίας
 • Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικών Βλαβών
 • Απώλεια Κερδών