Διαχείριση Ζημιών

Μεταξύ της απαίτησης για αποζημίωση και της καταβολής αυτής από τις ασφαλιστικές εταιρίες, μεσολαβούν διάφορες διαδικασίες, οι οποίες πολλές φορές δημιουργούν καθυστερήσεις, σύγχυση και δυσκολεύουν την άμεση καταβολή της αποζημίωσης.

Για την αποφυγή χρονοβόρων και ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Αναλαμβάνουμε να στοιχειοθετήσουμε τις συνθήκες της ζημίας, να συντονίσουμε τη συνεργασία των πραγματογνωμόνων με τα συνεργεία και τις ασφαλιστικές εταιρίες, να μεριμνήσουμε για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, να διαπραγματευτούμε με τις ασφαλιστικές εταιρίες για την άμεση και δίκαιη καταβολή της αποζημίωσης.

Asfalies thessaloniki